Viktigheten av en sikker port – fra produksjon til installasjon og bruk

En port er en god løsning for mange bedrifter for å kontrollere adgangen til anlegget eller området sitt. En robust avgrensing som skal gjøre jobben sin daglig. En port trenger imidlertid vedlikehold regelmessig for å fortsette å fungere riktig. Og enda viktigere, for å garantere brukernes sikkerhet. I denne artikkelen diskuterer vi alle spørsmål som er viktige for å holde porten sikker.

Porter finnes i forskjellige former og størrelser. For eksempel slagporter, foldeporter og skyveporter for å stenga et inngjerdet område. Alle sammen er løsninger for å kontrollere eller begrense adgangen til et område. Hver portløsning må oppfylle strenge sikkerhetskrav. Men hva kan du helt nøyaktig forvente deg fra portleverandøren din? Hva gjør en portleverandør for å sikre at porten lever opp til sikkerhetskravene? Hvem er ansvarlig for porten på anlegget ditt? Hvordan sørger du for at port eller bom er sikker? Vi gir utfyllende svar på disse spørsmålene i denne artikkelen. Vi begynner med definisjonen av en sikker port.

Hva er en sikker port?

En sikker port må følge forskjellige lover og forordninger. Loven skiller mellom manuelt betjente porter og elektrisk drevne porter. Elektrisk drevne porter kategoriseres som maskiner. I henhold til maskindirektivet og nasjonale bestemmelser må disse maskinene oppfylle strenge helse-, sikkerhets- og miljøkrav. Den såkalte CE-merkingen gjelder på europeisk nivå. Dette er et lovbestemt direktiv som produkter må overholde innenfor EU. I Sverige er det krav til at porter skal inspiseres annethvert år av et akkreditert kontrollorgan.

Hvordan CE-merkes en port?

Sikkerhetskravene krever at maskinprodusenter må begrense risikoen for personskade og materielle skader. Vi deler risikoene grovt inn i tre områder:

  • Risiko for kollisjon
  • Risiko for klem- og knuseskader
  • Risiko for skjelettskader forårsaket av portblad

Ved utvikling og design av en port identifiserer produsenten alle mulige farer og risikoer. For disse farene gjøres det en risikovurdering, for eksempel av farlige deler som skarpe kanter eller deler der en person kan sette seg fast. I konstruksjonen må produsentene eliminere disse farene så langt det lar seg gjøre. Men det finnes også funksjonelle deler som ikke kan justeres bort. En elektrisk drevet port har helt enkelt en bevegelig del som kan klemme noen. Hvis produsenten ikke kan eliminere denne faren må de varsle og beskytte mot den. For eksempel ved å montere bryter eller sikkerhetssensorer.

Risikoer og inspeksjon

Til tross for justeringer og tiltak finnes det alltid en viss gjenstående risiko. En port som er utstyrt med sikkerhetssensorer for å oppdage mennesker, kan fortsatt støte på noen med lav hastighet. Dette er en akseptabel risiko med en minimal risiko for skade på person eller skade på eiendom. Portprodusentene må informere brukere om eventuelle farer med en port i drift som ikke kan unngås. For eksempel i bruksanvisningen. Dersom risikoen ikke er akseptabel må produsenten justere designet. Produsenten må da sørge for å få godkjent hver ny porttype av et akkreditert kontrollorgan som kontrollerer minimumskravene som beskrives i ytelsesdeklarasjonen. I den foreskrives for eksempel den maksimale kraften som en automatisk port skal bruke ved åpning og lukking.

Kvalitetsgarantier

Produsentene sørger for at de oppfyller standarden med CE-merkingen. Det er produsentens ansvar å sikre at ikke bare den første, men alle porter som produseres deretter oppfyller disse kravene, dette besørges via ytelsedeklarasjonen. Portprodusenten gir hver produkttype en unik identifikasjonskode. Produkttypens unike kode fungerer som et identifikasjonsnummer som skal gi porten all nødvendig sporbarhet. Dessuten tester et uavhengig kontrollorgan portdelene regelmessig. De ber om materialsertifikater, slik at produsentene kan vise til at et produkt er produsert i samsvar med standarden. Hvis det oppstår hendelser med en port, kan de vise til at det ikke er gjort feil i produksjonen.

Utholdenhet og kraftmåling

I tillegg til de generelle produktstandardene, har produsenter rett til å teste mekanikken i porten selv. De utfører utholdenhetstester, blant annet for å få kunnskap om komponentenes levetid. På denne måten fastslår de hvilke kritiske deler som er utsatt for slitasje. Utholdenhetstester er ofte rettet mot spesifikke egenskaper. For eksempel tester portprodusentene temperatur, vindbelastning og andre verdier. Med dette fastslår de under hvilke forhold en port fortsetter å fungere optimalt. På denne måten kan de forbedre komponenter.

Dessuten er det komponenter som produsentene tester fysisk. Dette gjøres for å beregne kreftene som frigjøres ved visse bevegelser i en port. Ved å teste forskjellige krefter får de mer innblikk i hvordan komponentene påvirkes. Hvor oppstår mulige deformasjoner? Med hvilken kraft er risikoen for skade minimal? På bakgrunn av dette kan portprodusentene blant annet bestemme portens maksimale hastighet, noe som gjør den tryggere å bruke etter installasjon.

Installasjon

Mange produsenter utfører installasjon av produkter selv. De gjør dette fordi en port som ikke er installert riktig, kan gå på kompromiss med sikkerheten. Hvis en port er feilmontert, er installatøren juridisk ansvarlig forutsatt at det er fastslått at produsenten har levert et pålitelig produkt. Dette er grunnen til at portprodusentene ofte anbefaler at installasjonen utføres av kvalifiserte teknikere. Disse personene er opplært til å montere og installere produktet på riktig måte. I tillegg vet de nøyaktig hvilke miljøfaktorer, tilstrekkelig plass og grøntområder osv. de trenger å ta hensyn til. De har sertifikater og protokoller for å utføre arbeidet på riktig måte.

Eierens ansvar

Etter installasjonen ligger ansvaret for porten hos portens eier. Det mange porteiere ikke kjenner til er at CE-sertifiseringen av porten etter installasjon er deres ansvar. Hvis en bedrift vil installere en automatisk skyveport, er de lovpålagt å kjøpe et CE-sertifisert produkt. Hvis porten forårsaker skade på person eller eiendom, må eieren også vise at porten følger alle regler og fungerer korrekt. Kan ikke eieren gjøre det? Da risikerer han å holdes ansvarlig og forsikring blir ikke betalt ut. I tillegg til risikoen for ulykker, risikerer bedrifter også avbrudd i driften. En usikker port som definert av Experts in perimeter protection varierer, og kan være:

1. Manglende vedlikehold

En maskin består av hundrevis av komponenter som krever regelmessig inspeksjon og vedlikehold. Bare på denne måten kan en port fungere optimalt, og sikkerheten til installasjonen oppnår ønsket nivå. I Sverige er det krav til at vedlikehold utføres systematisk av en kvalifisert part og at dette dokumenteres. Dette kontrolleres i forbindelse med inspeksjonen.

2. Justeringer

Vedlikehold av porten utføres ikke alltid av leverandøren. Det hender ofte at deler fjernes, monteres eller byttes ut uten nøye analyse. Justeringer og modifiseringer kan føre til en usikker port og en ugyldig CE-deklarasjon. Derfor anbefales det at vedlikeholdsfirmaet registrerer endringer på porten og eventuelt utstyrer porten med utfyllende CE-dokumentasjon.

3. Området rundt porten endres

Når du installerer en port, er installasjons- og sikkerhetsfunksjonene tilpasset situasjonen rundt porten. Vegetasjon, bygninger, gjerder og andre sikkerhetstiltak tas i med betraktningen. Men hvis miljøet og situasjonen rundt porten endres, kan det hende at porten ikke lenger er trygg nok, og eieren må da iverksette ytterligere tiltak.

Kompleksitet krever ekspertise

Som beskrevet avhenger sikkerheten til en motordrevet port av produksjon, installasjon og ikke minst vedlikehold. Alt regulert gjennom lover og forordninger. Forskjellige parter er involvert, hver og en med sitt eget ansvar. Det er imidlertid sikkert tt en port er en kompleks installasjon med mange komponenter. Dette krever en erfaren ekspert som kan gi de beste forutsetningene for maskinens holdbarhet. På denne måten forhindrer selskaper ikke bare uønskede hendelser, men de administrerer og sørger også for sikkerheten på området sitt.

Har det gått en stund siden du utførte vedlikehold? La portens sikkerhet kontrolleres av os. Se service og vedlikehold.